Vi jobber som et team, og vi respekterer våre
samarbeidspartnere

Sammen med våre kunder bygger vi tillit. Vi må drive virksomheten på en ansvarlig måte, der vi tar hensyn til forventningene til kundene og våre egne ansatte. Omdømmet vårt er en solid ressurs for selskapet.

ETISKE REGLER

Etiske regler for alle Møklegaard Print Shop sine ansatte
Disse retningslinjene gjelder alle Møklegaard Print Shop sine medarbeidere, midlertidig ansatte og vikarer, og bygger på grunnprinsippene om ærlighet og respekt for andre mennesker. Vi forventer at våre ansatte aktivt støtter opp om disse retningslinjer ved å opptre ansvarlig overfor kolleger, samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig. Alle ansatte har et felles ansvar for å følge selskapets rutiner for miljø, kvalitetssikring og HMS.

Ansvar og omfang
Som ansatt i Møklegaard Print Shop er det ditt ansvar at du ikke opptrer i strid med disse retningslinjer. Dersom du er i tvil om en handlemåte er juridisk eller etisk forsvarlig skal du søke råd hos din nærmeste overordnede eller hos firmaets Daglig leder. Har du lederansvar er det ditt ansvar å sørge for at alle dine underordnede gjør seg kjent med disse retningslinjer og aktivt arbeider for at de etterleves. Brudd på disse retningslinjer vil ikke bli akseptert, og kan føre til interne reaksjoner, oppsigelse/avskjed eller i ytterste konsekvens rettslige skritt.

Inkluderende bedriftskultur
Hver ansatt skal behandles med respekt. Møklegaard Print Shop aksepterer ingen form for trakassering, mobbing eller diskriminering på basis av kjønn, rase, religion, politisk orientering eller seksuell legning. Dette gjelder enhver form for adferd som kan oppfattes truende eller nedverdigende overfor kollegaer og forretningsforbindelser. Vi vil sørge for like muligheter når det gjelder ansettelser, og behandle alle våre medarbeidere på en rettferdig måte.

Personlig adferd
Alle i Møklegaard Print Shop skal opptre med redelighet, respekt og integritet overfor kollegaer, forretningsforbindelser og andre man kommer i kontakt med gjennom sitt arbeid. Firmaets ledere har et særlig ansvar for å vise åpenhet, lojalitet og respekt. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med gode arbeidsforhold og et sikkert arbeidsmiljø.

Økonomiske misligheter, interessekonflikter og integritet
Våre ansatte må ikke søke å oppnå fordeler for seg selv (eller familiemedlemmer/nærstående) som er urettmessige og på den måten kan skade firmaets interesser uansett om slike handlinger er straffbare eller ikke. Ansatte med innkjøpsmyndighet har et særlig krav til objektivitet og integritet slik at det ikke kan oppstå tvil om pålitelighet og habilitet. Våre ansatte skal ikke være delaktig i eller prøve å påvirke beslutninger under omstendigheter som kan medføre interessekonflikt eller mistanke om interessekonflikt. Slike omstendigheter kan være personlig interesse – økonomisk eller på annen måte i saker som behandles, enten direkte eller gjennom en tredjepart.

Bestikkelser, gaver og privilegier
Våre ansatte skal ikke, for å oppnå eller beholde forretningsmessige eller andre urettmessige fordeler i kraft av sin stilling, tilby eller gi noen form for utilbørlig fordel til en forretningsforbindelse med sikte på å få vedkommende til å opptre på en bestemt måte i forhold til sitt ansvarsområde. Gaver og andre privilegier som tilbys en forretningsforbindelse må være i samsvar med anerkjent forretningsskikk, og godkjent av overordnede. Gaver og andre privilegier kan bare mottas hvis de er av beskjeden størrelse, både med hensyn til verdi og hyppighet, og såfremt tid og sted ikke er upassende. Invitasjoner, reiser eller deltakelse på arrangementer med leverandører eller forretningsforbindelser skal godkjennes av overordnede. Hvis du blir tilbudt eller har mottatt ytelser i størrelse overstiger det som kan sies å være naturlig ut i fra vanlig høflighet må du umiddelbart varsle din nærmeste overordnede som vil ta stilling til hva som skal gjøres. Du må rådføre deg med din overordnede om forhold til konkurrenter, leverandører og andre forretningsforbindelser. Før du deltar i aktiviteter som kan oppfattes å være til fordel for en konkurrent eller leverandør (eller en annen forretningsforbindelse) og til skade for Møklegaard Print Shop sine interesser, eksempelvis sitte i styret i et slikt selskap. Aktivitet som kan komme i konflikt med nasjonal eller internasjonal konkurranselovgivning må ikke forekomme.

Fortrolige opplysninger
Opplysninger om virksomheten som ikke er offentlig kjent og kunnskap du tilegner deg i forbindelse med utførelsen av dine arbeidsoppgaver skal ansees som fortrolige og behandles deretter. Dette gjelder også opplysninger om kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser. Av særlig viktighet er forbudet mot utnyttelse av fortrolige opplysninger i vinnings hensikt, din egen eller andres. Alle som har tilgang til bedriftens EDB-system skal ha undertegnet på vedlagte IT- policy.

Respekt for lov og rett
Alle medarbeidere skal rette seg etter relevante lover og forskrifter i utførelsen av sine arbeidsoppgaver for Møklegaard Print Shop. Ansatte må ikke bidra til eventuelle lovovertredelse som måtte begås av våre forretningsforbindelser, uansett om den lovstridige handlingen kan legges Møklegaard Print Shop eller den ansatte personlig til last eller ikke.

Respekt for etisk handel-innkjøp
Alle medarbeidere med innkjøpsmyndighet plikter å sette seg inn i Etchical Trade Initiative Norways Base Code”, og etter beste evne påse at våre leverandører lever opp til disse bestemmelser.

Klager og uttrykk for bekymring
Møklegaard Print Shop ønsker en åpen diskusjon om ansvarlig adferd. I hovedregel skal denne typen diskusjoner tas med din nærmeste overordnede. Hvis du i god tro vil varsle om en mulig overtredelse av loven eller selskapets retningslinjer /policyer/instrukser ber vi om at du følger retningslinjer gitt i” Varslingsplakaten”. Det vil ikke bli akseptert å diskriminere eller trakassere noen for å ha kommet med slike henvendelser. Hvis du føler at du på noen måter føler at du blir utsatt for trakassering for å ha varslet, skal du umiddelbart ta kontakt med daglig leder eller styre.

Har du noen spørsmål?